#HappyJaeJoongDay, happy birthday gorgeous boy, i love you.